โปรแกรมทัวร์ » ทัวร์ ตุรกี » Classic Riviera Turkey 8 Days

Classic Riviera Turkey 8 Days
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี
ระยะเวลา : 8 วัน
รหัสทัวร์ : TK114
เริ่มต้น 43,900 บาท
 • จองทัวร์
 • ดาวน์โหลด

กำหนดการเดินทาง

 • 24-31ธ.ค.60 / 25ธ.ค.-01ม.ค.61 / 28ธ.ค.-04ม.ค.61 29ธ.ค.-05ม.ค.61 / 31ธ.ค.-07ม.ค.61
 • 43,900   บาท

ตารางการเดินทาง

 • วันแรก
 • สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์
 • วันที่สอง
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
 • วันที่สาม
 • เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 • วันที่สี่
 • เมืองคอนย่า-เมืองอันตาเลีย
 • วันที่ห้า
 • เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่
 • วันที่หก
 • เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล
 • วันที่เจ็ด
 • กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
 • วันที่แปด
 • กรุงเทพมหานคร

อัตรค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
 • 43,900   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
 •   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
 •   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
 •   บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
 • 7,000   บาท
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
** ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง **

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***