ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์มัลดีฟส์ แพ๊คเกจทัวร์

โปรแกรมทัวร์ » ทัวร์ ตุรกี » POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT

POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี
ระยะเวลา : 9 วัน
รหัสทัวร์ : Hizo_154
เริ่มต้น 29,888 บาท
 • จองทัวร์
 • ดาวน์โหลด

กำหนดการเดินทาง

 • 07-15 ธ.ค.60
 • 29,888   บาท
 • 08-16 ธ.ค.60
 • 29,888   บาท
 • 26 ธ.ค.-03 ม.ค.61
 • 30,888   บาท
 • 28 ธ.ค.-05 ม.ค.61
 • 30,888   บาท
 • 29 ธ.ค.-06 ม.ค.61
 • 30,888   บาท

ตารางการเดินทาง

 • วันแรก
 • กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง
 • เตหะราน - อิสตันบูล - พระราชวัง Topkapi-Blue Mosque - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - กรุงทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอยวาริค
 • วันที่สาม
 • เมืองไอยวาริค - เมืองเปอร์กามัม - วิหารแดง - คูซาดาซึ
 • วันที่สี่
 • บ้านพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 • วันที่ห้า
 • ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 • วันที่หก
 • เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์
 • วันที่เจ็ด
 • เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก
 • วันที่แปด
 • เมืองอังการ่า-เตหะราน-กรุงเทพฯ
 • วันที่เก้า
 • กรุงเทพฯ

อัตรค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
 • 29,888   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
 •   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
 •   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
 •   บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
 • 6,000   บาท
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
** ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง **

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***