โปรแกรมทัวร์ » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALP JUMBO 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALP JUMBO 5D4N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน
รหัสทัวร์ : HIZO_JPTTN_SNOWWALL
เริ่มต้น 39,999 บาท
 • จองทัวร์
 • ดาวน์โหลด

กำหนดการเดินทาง

 • 19-23 April 2017
 • 39,999   บาท
 • 26-30 April 2017
 • 39,999   บาท
 • 3-7 May 2017
 • 39,999   บาท
 • 10-14 May 2017
 • 39,999   บาท

ตารางการเดินทาง

 • วันแรก
 • กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นาโกย่า
 • วันที่สอง
 • กิฟุ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ อาคารทาคายาม่า มัตสึโมโตะ ปราสาทมัตสึโมโต้
 • วันที่สาม
 • สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ กุโจฮาจิมัง
 • วันที่สี่
 • กุโจฮาจิมัง เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชินไซบาชิ
 • วันที่ห้า
 • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ริงกุเอ้าเลท สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

อัตรค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
 • 39,999   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
 • 0   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
 • 0   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
 • 0   บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
 • 8,000   บาท
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
** ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง **

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***