ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์มัลดีฟส์ แพ๊คเกจทัวร์

โปรแกรมทัวร์ » ทัวร์ยุโรป » BLOSSOM IN BENELUX 7D5N

BLOSSOM IN BENELUX 7D5N
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ระยะเวลา : 7 วัน
รหัสทัวร์ : AMS01
เริ่มต้น 49,999 บาท
 • จองทัวร์
 • ดาวน์โหลด

กำหนดการเดินทาง

 • 29มีนาคม - 04เมษายน 61
 • 49,999   บาท
 • 07 - 13 เมษายน 2561
 • 54,999   บาท
 • 14 - 20 เมษายน 2561
 • 54,999   บาท
 • 26เมษายน - 02พฤษภาคม 61
 • 52,999   บาท

ตารางการเดินทาง

 • วันแรก
 • กรุงเทพ ฯ - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด)
 • วันที่สอง
 • อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - DESIGNER OUTLET ROERMOND - เมืองโคโลญ (เยอรมัน)
 • วันที่สาม
 • โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต - จตุรัสโรเมอร์ - ถนน ZEIL
 • วันที่สี่
 • แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ (เบลเยียม) - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ
 • วันที่ห้า
 • บรัสเซลส์ - ลิสส์ - ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์
 • วันที่หก
 • อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - HEINEKEN EXPERIENCE - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
 • วันที่เจ็ด
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ

อัตรค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
 • 49,999   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
 •   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
 • 49,999   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
 • 48,999   บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
 • 8,000   บาท
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
** ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง **

- ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ สถานทูตเยอรมัน เพื่อสัมภาษณ์
- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน โดยประมาณ 7 วันทำการ
- หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตเยอรมันแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทำการพิจารณวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัท
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***