ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์มัลดีฟส์ แพ๊คเกจทัวร์

โปรแกรมทัวร์ » ทัวร์ยุโรป » TULIP MANIA BELGIUM LUX GERMANY NETHETLAND 8D5N

TULIP MANIA BELGIUM LUX GERMANY NETHETLAND 8D5N
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ระยะเวลา : 8 วัน
รหัสทัวร์ : CDG01
เริ่มต้น 52,900 บาท
 • จองทัวร์
 • ดาวน์โหลด

กำหนดการเดินทาง

 • 18 - 25 มีนาคม 2561
 • 52,900   บาท
 • 21 - 28 มีนาคม 2561
 • 52,900   บาท
 • 25 มีนาคม - 01 เมษายน 61
 • 53,900   บาท

ตารางการเดินทาง

 • วันแรก
 • กรุงเทพ ฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง
 • โดฮา สนามบินปารีส - ซิตี้ทัวร์ปารีส - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่สาม
 • พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
 • วันที่สี่
 • ปารีส - บรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
 • วันที่ห้า
 • บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
 • วันที่หก
 • อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ - งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
 • วันที่เจ็ด
 • จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบินสคิปโพล
 • วันที่แปด
 • โดฮา - กรุงเทพฯ

อัตรค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
 • 52,900   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
 •   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
 • 52,900   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
 • 51,900   บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
 • 10,000   บาท
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
** ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง **

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***