อินเดีย แนะนำทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ลัคเนา-สาวัตถี-กุสินารา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : thai smile
รหัสทัวร์ : MM011 ราคาเริ่มต้น : 9,889 บาท

 เมษายน - กันยายน 2561

 Days1 กรุงเทพ–ลัคเนา-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐี 
Days2 สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วัดไทยลุมพินี (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล) 
Days3 วิหารมายาเทวี-ลุมพินี (เนปาล)-กุสินารา
Days4 ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์-กุสินารา-สาวัตถี
Days5 ลัคเนา-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
INDIA นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8DAYS 7NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : ไทยสมาย
รหัสทัวร์ : VW001_IND ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท

 ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

 Day 1: กรุงเทพ / พุทธคยา : ชมแม่น้ำเนรัญชรา-พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการพระพุทธเมตตา - พระแท่นวัชรอาสน์
Day 2: พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - วัดพุทธนานาชาติ
Day 3: พุทธคยา / ราชคฤห์/นาลันทา : เขาคิชกูฎ - วัดเวฬุวนาราม - มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อพระองค์ดำ
Day 4: ไวสาลี / กุสินารา : สถูปบรรจุบรมสารีรกธาตุ – กูฎาศาลาป่มหาวัน - วัดวาฬุการาม 
Day 5: กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล) : มหาปรินิพพานสถูป- มกุฎพันธนเจดีย์ (สถานที่ถวายพระเพลิง)- วัดไทย960
Day 6: ลุมพินี (ประเทศเนปาล) / สาวัตถี (ประเทศอินเดีย) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ 
Day 7: สาวัตถี / พาราณสี : คฤหาสน์องคุลีมาล - วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎี 
Day 8: พาราณสี / พุทธคยา /กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา – สถานที่ปฐมเทศนา – นมัสการเจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
เนปาลสุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6วัน 5คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : ไทยไลอ้อนแอร์
รหัสทัวร์ : SNP 03 ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท

 ตุลาตม-ธันวาคม2561

 Day 1:กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ 
Day 2:กาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดิปูร์ 
Day 3:หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา
Day 4:โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ) 
Day 5:นากาก็อต – กาฐมัณฑุ 
Day 6:กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม