เกาะไต้หวัน (จีนตัวเต็ม: ??/??; จีนตัวย่อ: ??; พินอิน: T?iw?n ไถวาน; ภาษาไต้หวัน: T?i-o?n) เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีนเป็นเอกเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Taiwan Alishan 6วัน 4คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : XW-T28 ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท

มี.ค.-มิ.ย.61

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
T-DED GRAND TAIWAN 5Days 4Nights
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Thai
รหัสทัวร์ : TPE10 ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

 พฤษภาคม - ตุลาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2: ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
Day 3:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
Day 4: ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
Day 5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Smile Dream Taiwan สงกรานต์ Grand Unique 6วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : China Airlines
รหัสทัวร์ : SDT08 ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

13 – 18 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
Taiwan สงกรานต์ สมายด์ สมายด์ 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Thai airways
รหัสทัวร์ : SDT07 ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท

 12 – 16 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN 3 อุทยาน สำเริง สำราญ สงกรานต์ 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : China Airlines
รหัสทัวร์ : SDT05 ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท

 12-16 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN North to South ไต้หวัน สงกรานต์ บานฤทัย 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Thai airways
รหัสทัวร์ : SDT06 ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท

 13 – 17 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN 5Days 3Nights
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : TPE05 ราคาเริ่มต้น : 29,777 บาท

 พฤษภาคม -กันยายน 2561

 Day 1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2:สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 3:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 4:ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
Day 5:สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : EVA AIRS
รหัสทัวร์ : TPE01 ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท

 เมษายน - มิถุนายน 2561

 Day 1:สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2:สนามบินสุวรรณภูมิ? สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ?ผูหลี่ ? วัดจงไถซานซื่อ ? หนานโถว ? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ?วัดพระถังซำจั๋ง ?วัดเหวินหวู่
Day 3:อุทยานอาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ?ร้านใบชา?ไถจง ?ไนท์มาร์เก็ต
Day 4:ไถจง ? ไทเป ? ร้านขนมพายสับปะรด ? อุทยานเย๋หลิ่ว ? หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น?ซีเหมินติง
Day 5:ไทเป ? ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ?ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89)? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ?สนามบินเถาหยวน ? กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN COLORFUL SUMMER 5 วัน4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Thai airways
รหัสทัวร์ : SDT09 ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท

11-15 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : T01 ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

มกราคม-มีนาคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไต้หวัน ชานมไข่มุก
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
รหัสทัวร์ : CSTPETG01 ราคาเริ่มต้น : 17 บาท

 สิงหาคม - กันยายน 2561

 Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ-เถาหยวน
ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้
Day 2: เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)–ร้านชา–เจียอี้-ร้านเครื่องสำอางค์-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3: ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 4: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-
เถาหยวน-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : XW-T30 ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

 สิงหาคม - กันยายน 61

 Day 1: ท่าอากาศยานดอนเมือง 
Day 2: ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจงฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3: ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง 
Day 4: ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5: สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม