โปรแกรมทัวร์ » ทัวร์ไต้หวัน » HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 6D3N

HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 6D3N
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 6 วัน
รหัสทัวร์ : TPE18
เริ่มต้น 29,900 บาท
 • จองทัวร์
 • ดาวน์โหลด

กำหนดการเดินทาง

ตารางการเดินทาง

 • วันแรก
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 -ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง
 • วันที่สาม
 • ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไค
 • วันที่สี่
 • เจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
 • วันที่ห้า
 • หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน
 • วันที่หก
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตรค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
 • 29,900   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง)
 •   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
 •   บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
 •   บาท
 • พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
 •   บาท
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
** ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง **

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***